• همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی بانک مرکزی طی نامه شماره 92/332813 مورخ 92/11/14 مجوز رسمی فعالیت موسسه اعتباری کوثر را صادر نمود. به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر، در مجوز صادره با امضاء ولی ا.. سیف رییس کل بانک مرکزی، با فعالیت موسسه اعتباری کوثر در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، بخشنامه ها و دستور العمل های بانک مرکزی و سایر مقررات ذی ربط موافقت شده است. بیشتر ...