سوالات پیرامون مسائل مبارزه با پولشویی سوالات پیرامون مسائل مبارزه با پولشویی

1- هزینه های اولیه کسر شده از حساب مشتری بابت چیست؟

- مبلغ 1000ریال مربوط به هزینه استعلام اطلاعات ازسامانه ثبت احوال می باشد.

2- استعلام ثبت احوال در چه زمانی ضروری است؟

- هنگام افتتاح حساب و زمان  به روز رسانی اطلاعات هویتی افراد.

3- درچه شرایطی برای اشخاص حقوقی ایرانی امکان افتتاح حساب وجودندارد؟

- زمانی که پاسخ استعلام از سامانه ilenc.ir نا معتبر باشد.

4- شرایط گشایش حساب برای افراد خارجی چیست؟

- پاسخ مثبت ومعتبراستعلام سامانه مربوط به اشخاص خارجی.

5- ضرورت تکمیل واریز بیش ازسقف مقرر(CTR) به چه منظور است؟

- تکمیل این فرم جهت اعلام منشاء وجه نقد بیش از 150000000 ریال درراستای پایش گردش وجوه غیرقانونی صورت میگیرد.

6- آیا تکمیل فرم CTR  در شعبه توسط مشتری الزامی است؟

- بلی.

7- آیا در سایت موسسه اطلاعاتی در خصوص پولشویی و روش‌های مقابله با آن وجود دارد؟

- بلی در قسمت اطلاع رسانی.

8- آیا مشتری در صورت مشاهده موارد مشکوک در شعبه می تواند با این اداره تماس بگیرد؟

- بلی.

- شماره اداره: 82133078