POS POS

مشتریان گرامی :

دستگاه های Pos موسسه  اعتباری کوثر در اختیار فروشگاه ها و رستوران های معتبر قرار  میگیرد .