قوانین و مقررات قوانین و مقررات

برای دریافت قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را کلیک کنید.

برای دریافت قانون مبارزه با پولشویی  را کلیک کنید.

این فایل بصورت pdf  می باشد.

برای دریافت آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی  را کلیک کنید.

این فایل بصورت pdf  می باشد.