کتب مرتبط کتب مرتبط

- آشنایی با جرم پولشویی ، گرداوری و تدوین : معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ، انتشارات جاودانه ف 1390.

 

- پولشویی و روشهای مقابله با آن ، نویسنده : دکتر فرهاد رهبر – فضل الله میرزاوند ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1387.

 

- پولشویی و روشهای مبارزه با آن ، مولف : فریده تذهیبی ، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل ، 1391.

 

- پولشویی در حقوق ایران ، مولف : محمدرضا عباسی ، انتشارات کاظمی ، 1391.

 

- استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، ترجمه و تالیف : فردوس زارع قاجاری – علی قائم مقامی ، تهران ، نشر تاش ، 1392.

 

- پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم (راهنمای عملی برای ناظران بانکی )، نویسنده پی یر لارنت چتین و .... ، ترجمه مریم کشتکار . تهران : نشر تاش ، 1392.

 

- فرهنگ تخصصی پولشویی و تامین مالی تروریسم ( انگلیسی – فارسی ) مؤلفان : علی قائم مقامی - رضا طاهری تفرشی زیر نظر : عبدالمهدی ارجمند نژاد ، تهران : نشر تاش ، 1393 .