مضاربه مضاربه

موارد مصرف: تسهیلات در قالب عقد مضاربه صرفاًدر بخش بازرگانی به منظور تامین سرمایه نقدی و تجارت (خرید و فروش کالا در داخل کشور) پرداخت می شود .

1. ارائه درخواست تسهیلات

2. افتتاح حساب

3. ارائه مدارک هویتی

الف - اشخاص حقیقی:

- ارائه کارت ملی و شناسنامه برای کسانی که در موسسه فاقد حساب می باشند .

تبصره:  مشتریانی که قبلاً افتتاح حساب نموده اند نیازی به ارائه مدارک مزبور را ندارند .

- ارائه مدارک  مربوط به در آمد شغلی متقاضی (گواهی اشتغال به کار ،جواز کسب ،حکم کارگزینی معتبر ،پروانه اشتغال ،کارت نظام پزشکی و....با توجه به نوع شغل )

ب - اشخاص حقوقی:

الف - مدارک مورد نیازی که بایستی اسکن شده و به صورت فایل jpeg  ارسال گردد:

1. آگهی تاسیس

2. اظهار نامه ثبت شرکت ها یا شرکت نامه

3. آخرین روزنامه های رسمی در بر گیرنده  آخرین اطلاعات اعضای هییت مدیره و صاحبان امضا ،آخرین سرمایه ثبتی و آخرین محل اقامت شرکت

4. لیست سهامداران عمده و درصد سهم آنها ممهور به مهر شرکت و امضای صاحبان امضاء به تاریخ روز

5. کارت ملی و شناسنامه اعضای هییت مدیره و صاحبان امضاء

6. پیش فاکتور ،فاکتور خرید کالا،فاکتور و صورت هزینه های انجام شده جهت معامله

ب - مدارک مورد نیازی که اشخاص حقوقی در هنگام مراجعه به شعبه بایستی به همراه داشته باشند:

1. اصل اساسنامه وفتو کپی آن

2. درخواست مکتوب شرکت (ممهور به مهر شرکت و امضاء مجاز )در برگیرنده نوع تسهیلات درخواستی ، مبلغ تسهیلات ، مدت بازپرداخت و وثیقه قابل ارائه

3. معرفی نامه نماینده جهت پیگیری امور یا وکالتنامه رسمی وکیل شرکت

4. شماره حساب افتتاح شده شرکت در موسسه

5. تراز آزمایشی منتهی به ماه قبل از تاریخ درخواست (ممهور به مهر شرکت و امضای صاحبان امضاء)

6. آخرین  صفحه گردش حساب متقاضی در سایر بانک ها که به امضاء شعبه مربوطه رسیده باشد

7. اصل وتصویر کامل صورت های مالی حسابرسی شده  دو سال آخر ( ترازنامه ، سود و زیان انباشته ،یاد داشت های توضیحی و...)

8. اصل و تصویر سایر مجوز ها و مستندات شغلی با توجه به ماهیت فعالیت شرکت (پروانه تاسیس،مجوز شهرک های صنعتی ، گواهی صلاحیت کاری پیمانکاران و مجوز وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط و...)