تسهیلات مشارکت مدنی تسهیلات مشارکت مدنی

کاربرد و زمینه های پرداخت تسهیلات  مشارکت مدنی:

مشارکت مدنی به منظور تامین منابع پولی کوتاه مدت و یا میان مدت واحدهای  تولیدی( صنعت و معدن ، کشاورزی ، و احداث مسکن و ساختمان ، بازرگانی و طرح های جدید  خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد.

الف - اشخاص حقیقی :

- ارائه کارت ملی و شناسنامه برای کسانی که در موسسه فاقد حساب می باشند .

تبصره: مشتریانی که قبلاً افتتاح حساب نموده اند نیازی به ارائه مدارک مزبور را ندارند .

- ارائه مدارک  مربوط به در آمد شغلی متقاضی (گواهی اشتغال به کار ،جواز کسب ،حکم کارگزینی معتبر ،پروانه اشتغال ،کارت نظام پزشکی و....با توجه به نوع شغل )

  موارد مصرف: اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در بخش های تولیدی ،صنعتی ،معدنی ،کشاورزی ،مسکن و بازرگانی و خدمات با تامین حدا قل  20%سرمایه مشارکت توسط متقاضی

ب - اشخاص حقوقی:

الف - مدارک مورد نیازی که بایستی اسکن شده و به صورت فایل jpeg  ارسال گردد:

1. آگهی تاسیس

2. اظهار نامه ثبت شرکت ها یا شرکت نامه

3. آخرین روزنامه های رسمی در بر گیرنده آخرین اطلاعات اعضای هییت مدیره و صاحبان امضا ،آخرین سرمایه ثبتی و آخرین محل اقامت شرکت

4. لیست سهامداران عمده و درصد سهم آنها ممهور به مهر شرکت و امضای صاحبان امضاء به تاریخ روز

5. کارت ملی و شناسنامه اعضای هییت مدیره و صاحبان امضاء

6. مجوز های فعالیت ( ارائه مدارک بر اساس نوع فعالیت به شرح زیر ضروری میباشد )

الف - مشارکت مدنی بازرگانی

-پیش فاکتور و فاکتور کالا و خدمات ، بیمه نامه وثایق و کالای موضوع مشارکت.

-مجوزهای لازم در خصوص موضوع مشارکت چنانچه از طریق صادرات و واردات باشد.

ب - مشارکت مدنی ساختمان

7. پروانه ساخت،نقشه اجرایی تائید شده توسط شهرداری،کروکی،گواهی عدم خلاف،تصویر سند و بنچاق،تصویر وکالتنامه،صورتحساب هزینه های پرداختی به شهرداری ،گزارش کارشناسی بازدید پیشرفت 20%ساختمان.

ب - مدارک مورد نیازی که اشخاص حقوقی در هنگام مراجعه به شعبه بایستی به همراه داشته باشند:

1. اصل اساسنامه و فتو کپی آن

2. درخواست مکتوب شرکت (ممهور به مهر شرکت و امضاء مجاز )در برگیرنده نوع تسهیلات درخواستی ، مبلغ تسهیلات ، مدت بازپرداخت و وثیقه قابل ارائه

3. معرفی نامه نماینده جهت پیگیری امور یا وکالتنامه رسمی وکیل شرکت

4. شماره حساب افتتاح شده شرکت در موسسه

5. تراز آزمایشی منتهی به ماه قبل از تاریخ درخواست (ممهور به مهر شرکت و امضای صاحبان امضاء)

6. آخرین  صفحه گردش حساب متقاضی در سایر بانک ها که به امضاء شعبه مربوطه رسیده باشد

7. اصل و تصویر کامل صورت های مالی حسابرسی شده دو سال آخر ( ترازنامه ، سود و زیان انباشته ،یاد داشت های توضیحی و...)

8. اصل و تصویر سایر مجوز ها و مستندات شغلی با توجه به ماهیت فعالیت شرکت (پروانه تاسیس،مجوز شهرک های صنعتی ، گواهی صلاحیت کاری پیمانکاران و مجوز وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط و...)