جعاله جعاله

جعاله عبارت است از التزام شخص ( جاعل ) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم ( جعل ) در مقابل انجام عملی معین ، طبق قرارداد . طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار نامیده می شود .

کاربرد پرداخت تسهیلات  جعاله :

- واحدها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی ، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا عندالاقتضاء به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمایند

الف - اشخاص حقیقی :

- ارائه کارت ملی و شناسنامه برای کسانی که در موسسه فاقد حساب می باشند .

تبصره: مشتریانی که قبلاً افتتاح حساب نموده اند نیازی به ارائه مدارک مزبور را ندارند .

- ارائه مدارک  مربوط به در آمد شغلی متقاضی (گواهی اشتغال به کار ،جواز کسب ،حکم کارگزینی معتبر ،پروانه اشتغال ،کارت نظام پزشکی و....با توجه به نوع شغل )

موارد مصرف: اعطای تسهیلات جهت گسترش امور تولیدی ،بازر گانی ، خدماتی و مسکن در قالب  عقد جعاله برابر ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می پذیرد .

ب - اشخاص حقوقی :

الف - مدارک مورد نیازی که بایستی اسکن شده و به صورت فایل jpeg  ارسال گردد:

1. آگهی تاسیس

2. اظهار نامه ثبت شرکت ها یا شرکت نامه

3. آخرین روزنامه های رسمی در بر گیرنده آخرین اطلاعات  اعضای هییت مدیره و صاحبان امضا ،آخرین سرمایه ثبتی و آخرین محل اقامت شرکت

4. لیست سهامداران عمده و درصد سهم آنها ممهور به مهر شرکت و امضای صاحبان امضاء به تاریخ روز

5. کارت ملی و شناسنامه اعضای هییت مدیره و صاحبان امضاء

6. آدرس دقیق ملک مورد نظر در صورت نیاز به تعمیرات یا انجام امور جعل

7. مدارک مثبته در مورد شرح میزان هزینه و نوع آن(مصالح –دستمزد)

8. تامین حداقل 20%به عنوان پیش دریافت جعاله(20% مبلغ تسهیلات مورد درخواست)

 ب - مدارک مورد نیازی که اشخاص حقوقی در هنگام مراجعه به شعبه بایستی به همراه داشته باشند:

1. اصل اساسنامه و فتو کپی آن

2. درخواست مکتوب شرکت (ممهور به مهر شرکت و امضاء مجاز )در برگیرنده نوع تسهیلات درخواستی ، مبلغ تسهیلات ، مدت بازپرداخت و وثیقه قابل ارائه

3. معرفی نامه نماینده جهت پیگیری امور یا وکالتنامه رسمی وکیل شرکت

4. شماره حساب افتتاح شده شرکت در موسسه

5. تراز آزمایشی منتهی به ماه قبل از تاریخ درخواست (ممهور به مهر شرکت و امضای صاحبان امضاء)

6. آخرین  صفحه گردش حساب متقاضی در سایر بانک ها که به امضاء شعبه مربوطه رسیده باشد

7. اصل و تصویر کامل صورت های مالی حسابرسی شده دو سال آخر ( ترازنامه ، سود و زیان انباشته ،یاد داشت های توضیحی و...)

8. اصل و تصویر  سایر مجوز ها و مستندات شغلی با توجه به ماهیت فعالیت شرکت (پروانه تاسیس،مجوز شهرک های صنعتی ، گواهی صلاحیت کاری پیمانکاران و مجوز وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط و...)