خرید دین خرید دین

الف - اشخاص حقیقی :

- ارائه کارت ملی و شناسنامه برای کسانی که در موسسه فاقد حساب می باشند .

تبصره: مشتریانی که قبلاً افتتاح حساب نموده اند نیازی به ارائه مدارک مزبور را ندارند .

- ارائه مدارک  مربوط به در آمد شغلی متقاضی (گواهی اشتغال به کار ،جواز کسب ،حکم کارگزینی معتبر ،پروانه اشتغال ،کارت نظام پزشکی و ... با توجه به نوع شغل )

موارد مصرف: کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که دارای معاملات نسیه و مدت دار بوده و اسناد و اوراق تجاری ناشی از معاملات ارائه نمایند با توجه به میزان فروش یا میزان معاملات مدت دار صورت گرفته مجاز به استفاده از تسهیلات خرید دین می باشند .

ب - اشخاص حقوقی :

الف - مدارک مورد نیازی که بایستی اسکن شده و به صورت فایل jpeg  ارسال گردد:

1. آگهی تاسیس

2. اظهار نامه ثبت شرکت ها یا شرکت نامه

3. آخرین روزنامه های رسمی در بر گیرنده آخرین اطلاعات اعضای هییت مدیره و صاحبان امضا ،آخرین سرمایه ثبتی و آخرین محل اقامت شرکت

4. لیست سهامداران عمده و درصد سهم آنها ممهور به مهر شرکت و امضای صاحبان امضاء به تاریخ روز

5. کارت ملی و شناسنامه اعضای هییت مدیره و صاحبان امضاء

6. مدارک مثبته جهت اثبات واقعی بودن دین

7. اسناد یا اوراق تجاری با سررسید حداکثر یکسال

8. اسناد و مدارک مربوط به تعیین میزان فروش نسیه متقاضی در 6 ماه گذشته

ب - مدارک مورد نیازی که اشخاص حقوقی در هنگام مراجعه به شعبه بایستی به همراه داشته باشند:

1. اصل اساسنامه وفتو کپی آن

2.  درخواست مکتوب شرکت (ممهور به مهر شرکت و امضاء مجاز )در برگیرنده نوع تسهیلات درخواستی ، مبلغ تسهیلات ، مدت بازپرداخت و وثیقه قابل ارائه

3. معرفی نامه نماینده جهت پیگیری امور یا وکالتنامه رسمی وکیل شرکت

4. شماره حساب افتتاح شده شرکت در موسسه

5. تراز آزمایشی منتهی به ماه قبل از تاریخ درخواست (ممهور به مهر شرکت و امضای صاحبان امضاء)

6. آخرین  صفحه گردش حساب متقاضی در سایر بانک ها که به امضاء شعبه مربوطه رسیده باشد

7. اصل و تصویر کامل  صورت های مالی حسابرسی شده دو سال آخر ( ترازنامه ، سود و زیان انباشته ،یاد داشت های توضیحی و...)

8. اصل و تصویر سایر مجوز ها و مستندات شغلی با توجه به ماهیت فعالیت شرکت (پروانه تاسیس،مجوز شهرک های صنعتی ، گواهی صلاحیت کاری پیمانکاران و مجوز وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط و...)