سپرده کوتاه مدت نگین کوثر سپرده کوتاه مدت نگین کوثر

مشتریان می‌توانند با سرمایه‌گذاری در این سپرده طبق دستورالعمل طرح نگین کوثر تسهیلاتی را با نرخ، مبلغ، مدت سپرده گذاری و بازپرداخت متفاوت دریافت نمایند. همچنین به مبلغ سپرده مشتریان سود با نرخ 1درصد نیز پرداخت می‌شود.