جدول نرخ سود انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری جدول نرخ سود انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری

موسسه اعتباری کوثر در راستای تبعیت از قوانین، مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی ،نسبت به افتتاح حساب درقالب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری و پرداخت سود برابر با جدول ذیل اقدام می‌نماید.

ردیف نام سپرده نرخ سود (درصد)
1 سرمایه‌گذاری بلند مدت یکساله 15
2 سرمایه‌گذاری کوتاه مدت سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه 14