طرح الماس طرح الماس

الف ) پرداخت تسهیلات متناسب با گردش عملیات حساب حواله بوده و صرفاً به حسابهای حواله ای اشخاص حقوقی تعلق می گیرد .

ب ) صاحبان حساب های جاری حواله ( شرکت ها ) مجاز می باشند کارکنان شرکت را جهت استفاده از تسهیلات مزبور به موسسه معرفی نمایند .

ج ) میانگین حساب های جاری حواله ای طی هردوره سه ماه توسط سیستم محاسبه و قابل پرداخت می باشد .

د ) حداکثر سقف تسهیلات جهت اعطاء تسهیلات به مبلغ 300/000/000 ريال می باشد .

ه) اعطای تسهیلات در قالب فروش اقساطی و مرابحه می باشد.

میزان تسهیلات و مدت بازپرداخت بر اساس جدول زیر می باشد .