پیام مدیر عامل پیام مدیر عامل

"و من یتوکل علی الله فھو حسبه."
و ھر کس بر خدا توکل و اعتماد کند، خدا او را کفایت کند.

سپاس خداوند منان را که توانستيم با لطف و عنایتش و استعانت از نام زیبای کوثر این موسسه را به عنوان یکی از نھادھای ارزش محور در سيستم پولی و بانکی کشور معرفی نمایيم. احيا سنت قرض الحسنه، اعطای تسھيلات بدون کارمزد و مشارکت در ساختن ایرانی آباد شعار موسسه اعتباری کوثر در نظام بانکی کشور است. بدون ترديد نشاط و شادابي و پيشرو بودن موسسه اعتباری کوثر مرھون تلاش و زحمات عزيزاني است كه با ھمراھي مديران متخصص و با تجربه و متعھد از غير ممکن ھا عبور کردند. موفقيت جدید موسسه اعتباری کوثر در راه اندازی پورتال سایت اینترنتی گام دیگری از عزمی راسخ برای ارایه خدمات ویژه به مشتریانی است که کوثر را مامن آرامش و آسایش مالی خود انتخاب نموده اند. در پورتال جدید سعی شده است تمامی اطلاعات و خدمات موسسه کاملا شفاف و در قالبی ساده با درجه امنيتی بالا در اختيار مشتریان قرار گيرد. ضمن خوشامدگویی به تمام مشتریان گرانقدر و وفادار جھت بھبود عملکرد سازمانی و سيستمی آماده ارایه نظرات و پيشنھادات سازنده و اثر بخش شما ھستيم؛ چرا که اعتقاد داریم آینده از آن ما است.