جدول تضامین دریافتی برای پرداخت تسهیلات جدول تضامین دریافتی برای پرداخت تسهیلات

سایر مشتریان

شاغلین ودجا

بازنشستگان نیروهای مسلح

مبلغ وام یا تسهیلات

ردیف

شاغلین غیر رسمی

شاغلین رسمی

- معرفی یک نفر ضامن واجد شرایط
- اخذ یک فقره چک از گیرنده تسهیلات
- تنظیم قراداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- بیمه مانده بدهی

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- اخذ یک فقره چک یا سفته(ترجیحا چک)
- بیمه مانده بدهی

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- بیمه مانده بدهی

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- بیمه مانده بدهی

تا مبلغ 50,000,000
ريال

1

- معرفی یک نفر ضامن واجد شرایط
- اخذ یک فقره چک از گیرنده تسهیلات
- تنظیم قراداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- بیمه مانده بدهی

اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- معرفی یک نفر ضامن واجد شرایط
- اخذ یک فقره چک یا سفته
- بیمه مانده بدهی

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- معرفی یک نفر ضامن واجد شرایط
بیمه مانده بدهی

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- معرفی یک نفر ضامن واجد شرایط
- بیمه مانده بدهی

بیش از مبلغ
50,000,000
ريال تا
100,000,000

2

- معرفی دو نفر ضامن واجد شرایط
- اخذ یک فقره چک از گیرنده تسهیلات

- اخذ یک فقره چک از یکی از ضامنین
- تنظیم قراداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- بیمه مانده بدهی

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- معرفی یک نفر ضامن واجد شرایط

- اخذ یک فقره چک یا سفته از گیرنده تسهیلات

- اخذ یک فقره چک یا سفته از ضامن  
- بیمه مانده بدهی

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی- معرفی یک نفر ضامن واجد شرایط

- اخذ یک فقره چک یا سفته از گیرنده تسهیلات  
- بیمه مانده بدهی

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی

- معرفی یک نفر ضامن واجد شرایط

- اخذ یک فقره چک یا سفته از گیرنده تسهیلات  
- بیمه مانده بدهی

بیش از مبلغ
100,000,000
ريال تا
200,000,000

3

- معرفی دو نفر ضامن واجد شرایط
- اخذ یک فقره چک از گیرنده تسهیلات

- اخذ دو فقره چک  از ضامنین ( هر ضامن یک فقره )
- تنظیم قراداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- بیمه مانده بدهی

- در صورت عدم امکان معرفی ضامن واجد شرایط با ترهین وثیقه ملکی و ارائه یک فقره چک

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- معرفی دو نفر ضامن واجد شرایط

- اخذ یک فقره چک یا سفته از گیرنده تسهیلات

- اخذ یک فقره چک یا سفته از ضامن
- بیمه مانده بدهی

- در صورت عدم امکان معرفی ضامن واجد شرایط با ترهین وثیقه ملکی و ارا ئه یک فقره چک

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- معرفی یک نفر ضامن واجد شرایط

- اخذ یک فقره چک یا سفته از گیرنده تسهیلات

- اخذ یک فقره چک یا سفته از ضامن
- بیمه مانده بدهی

- در صورت عدم امکان معرفی ضامن واجد شرایط با ترهین وثیقه ملکی و ارائه یک فقره چک

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- معرفی یک نفر ضامن واجد شرایط

- اخذ یک فقره چک یا سفته ازگیرنده تسهیلات

- اخذ یک فقره چک یا سفته از ضامن
- بیمه مانده بدهی

- در صورت عدم امکان معرفی ضامن واجد شرایط با ترهین وثیقه ملکی و ارئه یک فقره چک

بیش از مبلغ
200,000,000
ريال تا
300,000,000

4

- معرفی سه نفر ضامن واجد شرایط
- اخذ یک فقره چک از گیرنده تسهیلات

- اخذ دو فقره چک از دو نفر از  ضامنین ( هر ضامن یک فقره )
- تنظیم قراداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- بیمه مانده بدهی

- در صورت عدم امکان معرفی ضامن واجد شرایط با ترهین وثیقه ملکی و ارئه یک فقره چک

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- معرفی سه نفر ضامن واجد شرایط

- اخذ یک فقره چک یا سفته از گیرنده تسهیلات

- اخذ یک فقره چک یا سفته از  یکی از ضامنین
- بیمه مانده بدهی

- در صورت عدم امکان معرفی ضامن واجد شرایط با ترهین وثیقه ملکی و ارئه یک فقره چک

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- معرفی دو نفر ضامن واجد شرایط

- اخذ یک فقره چک یا سفته از گیرنده تسهیلات

- اخذ یک فقره چک یا سفته از ضامنین
- بیمه مانده بدهی

- در صورت عدم امکان معرفی ضامن واجد شرایط با ترهین وثیقه ملکی و ارئه یک فقره چک

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- معرفی دو نفر ضامن واجد شرایط

- اخذ یک فقره چک یا سفته از گیرنده تسهیلات

- اخذ یک فقره چک یا سفته از ضامنین
- بیمه مانده بدهی

- در صورت عدم امکان معرفی ضامن واجد شرایط با ترهین وثیقه ملکی و ارئه یک فقره چک

بیش از مبلغ
300,000,000
ريال تا
500,000,000

5