صورتهای مالی سال 95 صورتهای مالی سال 95

دوره مالی منتهی به تاریخ 30 اسفند ماه 1395

دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه 1395

صورتهای مالی سال 94 صورتهای مالی سال 94

دوره مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1394

دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه 1394

 دوره مالی منتهی به تاریخ 31 خرداد 1394

  

صورتهای مالی سال 1393 صورتهای مالی سال 1393

 دوره مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند 1393

   

 دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه 1393

   

دوره مالی 9 ماهه منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1393

    

 

صورتهای مالی سال 1392 صورتهای مالی سال 1392

دوره مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1392

                  

صورتهای مالی سال 1391 صورتهای مالی سال 1391

دوره مالی منتهی به تاریخ 30 اسفند ماه 1391

کتاب الکترونیکی عملکرد سالیانه سال 1391