تاریخچه مؤسسه تاریخچه مؤسسه

 1. افتتاح اولین شعبه صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه در سال 1387
 2. اخذ موافقت اصولی موسسه اعتباری از بانک مرکزی در تاریخ 88/9/2
 3. افتتاح سه شعبه دیگر صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه تا سال 1389
 4. تصمیم موسسین به توسعه فعالیت از صندوق قرض‌الحسنه به موسسه اعتباری در سال 1389
 5. واریز 50% سرمایه اولیه به مبلغ 750 میلیارد ریال به حساب بانک مرکزی در تاریخ 89/11/19
 6. افتتاح اولین شعبه موسسه اعتباری کوثر در سال 1390
 7. اخذ مجوز پذیره نویسی سهام موسسه از بانک مرکزی در تاریخ 91/4/13
 8. اخذ مجوز پذیره نویسی سهام موسسه از سازمان بورس در تاریخ 91/6/10
 9. برگزاری مجمع عمومی موسس در تاریخ 91/10/19
 10. اخذ مجوز ثبت موسسه با سرمایه 1,500 میلیارد ریال از بانک مرکزی در تاریخ 91/11/5
 11. اخذ تاییدیه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکت‌ها در تاریخ 91/11/7
 12. ثبت موسسه با سرمایه 1,500 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکت‌ها در تاریخ 91/11/17
 13. انتشار آگهی تاسیس موسسه در روزنامه رسمی در تاریخ 91/12/2
 14. درج نماد موسسه (وکوثر) در تابلوی فرابورس در تاریخ 91/12/9
 15. ثبت افزایش سرمایه موسسه از 1,500 میلیارد ریال به 3,000 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکت‌ها در تاریخ 92/11/12
 16. افزایش شعب موسسه به تعداد 350 شعبه در سراسر کشور در سال 1392
 17. اتصال موسسه به شبکه بانکی شتاب درتاریخ 93/2/17
 18. ثبت افزایش سرمایه موسسه از 3,000 میلیارد ریال به 6,000 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکت‌ها در تاریخ 94/11/12