منشور اخلاقی موسسه اعتباری کوثر منشور اخلاقی موسسه اعتباری کوثر

به نام خدا

منشور اخلاقی موسسه اعتباری کوثر

کارکنان موسسه اعتباری کوثر با یاری گرفتن از پروردگار توانا و به منظور ارزش آفرینی برای مشتریان و کلیه ذینفعان موسسه، با عزمی مشترک و بر اساس اصول همدلی و همکاری، منشور اخلاقی ذیل را به مشتریان محترم موسسه تقدیم می کنند.

 • ما کارکنان موسسه اعتباری کوثر اعتقاد داریم که وقت شناسی، وظیفه شناسی، آراستگی ظاهر، حذف تشریفات زائد، شفافیت در اطلاع رسانی و صداقت و امانتداری از مهمترین وظایف ما هستند.
 • ما کارکنان موسسه اعتباری کوثر اعتقاد داریم که رعایت عدالت در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا و پرهیز از هرگونه تبعیض در ارائه خدمات و اعطای تسهیلات، همواره باید سرلوحه کار تمام کارگزاران موسسه ، در سراسر کشور باشد.
 • ما کارکنان موسسه اعتباری کوثر اعتقاد داریم که باید در ارائه خدمات به مشتریان، بهترین، مناسب ترین و دقیق ترین روشها را انتخاب نموده و برای بهبود مستمر فرایندهای ارائه خدمات، تلاش نماییم.
 • ما کارکنان موسسه اعتباری کوثر اعتقاد داریم که باید در ترویج فرهنگ تکریم و پاسخگویی صادقانه به مردم پیشگام بوده و الگویی موفق از کارگروهی و مشارکت جمعی را انجام وظایف مان، ارائه دهیم.
 • ما کارکنان موسسه اعتباری کوثر اعتقاد داریم که  استفاده از فناوری  های روز  بانکداری الکترونیکی، کلید اصلی ارائه خدمات روزآمد و استاندارد به مشتریان بوده و در این مسیر باید به شکلی عمل کنیم که مشتریان، کمترین نیاز را برای مراجعه به شعب، داشته باشند.
 • ما کارکنان موسسه اعتباری کوثر اعتقاد داریم که انتظارات، توقعات، نیازها و شکایات مشتریان، فرصتهای راهبردی برای بالندگی و بهسازی فرایندهای درون سازمانی برای ما فراهم آورده و ارزش آفرینی بیشتر و موثرتر برای مشتریان را به همراه دارد.
 • ما کارکنان موسسه اعتباری کوثر اعتقاد داریم که کلیه اطلاعات مشتریان محرمانه بوده و امر حفظ و نگهداری آنان منطبق با مقررات و قوانین کشور، هیچ گاه نباید مورد کم توجهی قرار گیرد.
 • ما کارکنان موسسه اعتباری کوثر اعتقاد داریم که استمرار فراگیری و دانش افزایی به توانمند سازی ما منجر شده و در ارتقای کمی و کیفی خدمات،  نقشی غیرقابل انکار خواهد داشت.
 • ما کارکنان موسسه اعتباری کوثر اعتقاد داریم که  رفع نیازهای مشتریان در محیطی امن، آرام و آراسته همراه با متانت و خوشرویی، از اصلی ترین وظایف  ما بوده و برای تحقق این هدف، نباید از هیچ تلاشی فرو گذاری کنیم.
 • ما کارکنان موسسه اعتباری کوثر اعتقاد داریم که احترام و رعایت انصاف در قبال رقبا ضروری بوده و رقابت، باید با رعایت اصول اخلاق حرفه ای و اخلاق کسب و کار ، انجام پذیرد.
 • ما کارکنان موسسه اعتباری کوثر اعتقاد داریم که تعهد کامل به مقابله با عملیات پولشویی و تامین مالی تروریستی، بر اساس اصل شناخت مشتریان ضروری بوده و برای حفظ منافع متعالی و بلند مدت کشور، باید حداکثر تلاشمان را در این مسیر، به کار گیریم.
 • ما کارکنان موسسه اعتباری کوثر اعتقاد داریم که ایفای نقش و مسئولیت های اجتماعی در روند انجام کلیه فعالیتها ضروری بوده و باید به نحوی عمل نمائیم که فعالیت هایمان، توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کشور را، به دنبال داشته باشد.
 • ما کارکنان موسسه اعتباری کوثر  بر این باوریم که مشتریان، سهامداران و دیگر ذینفعان، شرکای تجاری موسسه بوده و باید با ارائه خدمات مناسب  و ارزش آفرینی برای آنها، تحکیم روابط و حصول منافع مشترک را، امکان پذیر سازیم.

از خداوند بزرگ می خواهیم که ما را در جهت تحقق اهداف بلند نظام بانکداری اسلامی و رعایت کامل حصول اخلاقی برشمرده شده در فوق، موفق بدارد.