نمایش خبر نمایش خبر

ساعات کار موسسه اعتباری کوثر در سال 96

ساعت کار ستاد و شعب استان ها و شعبه مستقل مرکزی موسسه اعتباری کوثر در سال 1396 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر؛ ساعات کار ستاد استانها، شعب و شعبه مستقل مرکزی به شرح ذیل می باشد.

 

الف) ساعت کار ستاد استان ها

شنبه الی چهارشنبه

ساعت

پنجشنبه

ساعت

صبح

7:30

صبح

7:30

عصر

15:00

عصر

14:00

 

ب) ساعت کار شعبه مستقل مرکزی

شنبه الی چهارشنبه

ساعت

پنجشنبه

ساعت

صبح

08:00

صبح

08:00

عصر

16:00

عصر

13:00

 

ج) ساعت کار شعب

شنبه الی چهارشنبه

ساعت

پنجشنبه

ساعت

صبح

7:30

صبح

7:30

عصر

13:30

عصر

12:30

 
د) ساعت کار شعب دارای باجه عصر

شنبه الی چهارشنبه

ساعت

پنج شنبه

ساعت

صبح

7:30

صبح

7:30

عصر

16

عصر

12:30