نمایش خبر نمایش خبر

هرگونه حمايت از كانديد خاص از سوي موسسه اعتباري كوثر تكذيب مي شود
به گزارش روابط عمومي موسسه اعتباري كوثر،پيرو انتشار تصويري از كارت هديه اين موسسه  جهت فعاليت هاي انتخاباتي يكي از كانديداهاي انتخاباتي رياست جمهوري اعلام كرد:موسسه اعتباري كوثر به عنوان نهاد مستقل مالي از كانديد خاص در دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري حمايت ننموده است.
ضمنا دارنده كارت مزبور به منظورخريدراي اقدام به درج مطالب خلاف واقع روي كارت نموده كه موسسه حق پيگيري ازمراجع قانوني رابراي خود محفوظ مي دارد.