نمایش خبر نمایش خبر

مزايده عمومي شماره 01‏‏/98

مزایده عمومی شماره 01‏‏/98

فروش دستگاه خودپرداز

موسسه اعتباری کوثر در نظر دارد تعداد 68 دستگاه خودپرداز NCR مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به صورت یکجا به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس: تهران‏‏- بلوار کشاورز‏‏- خیابان وصال شیرازی‏‏- پلاک 121‏‏- ساختمان مرکزی موسسه اعتباری کوثر‏- مدیریت خدمات نوین مراجعه و یا با تلفن های 82133282 و 82133048 تماس حاصل نمایند.

متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 20‏‏/05‏‏/98 مبلغ 500.000 ریال به حساب شماره 151100022.29 نزد موسسه اعتباری کوثر واریز نمایند و با در دست داشتن معرفی نامه و اصل رسید بانکی به آدرس فوق مراجعه و اسناد مزایده را دریافت نموده و حداکثر تا روز شنبه 02‏‏/06‏‏/98 پس از بازدید از خودپردازها، پیشنهاد قیمت خود را ارائه نمایند.