نمایش خبر نمایش خبر

دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام

شرکت اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) – وابسته به بانک سپه

به شماره ثبت 434259 و شناسه ملی 10320849582

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) وابسته به بانک سپه دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که ساعت 09:00 صبح روز دوشنبه به تاریخ 1398/06/25 در محل مرکز همایش های بانک سپه واقع در انتهای خیابان شهید استاد مطهری برگزار می شود، شرکت فرمایند.

سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان جهت دریافت برگه ورود به جلسه می توانند از تاریخ 1398/06/23 تا پایان وقت اداری روز 1398/06/24 به اداره امور سهام شرکت اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) واقع در بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، پلاک 121، طبقه 9 مراجعه نمایند.

قابل ذکر است، کلیه سهامداران حقیقی و نمایندگان محترم سهامداران حقوقی جهت دریافت برگه ورود و حضور در جلسه مجمع، ملزم به ارائه اصل و کپی کارت ملی می باشند.

ضمناً، درج شماره ثبت و شناسه ملی سهامداران حقوقی در معرفی نامه های نمایندگان ایشان الزامی است.

دستور جلسه :

  1. انتخاب اعضای هیات مدیره
  2. سایر موارد

هیات مدیره شرکت اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) – وابسته به بانک سپه